Remarks about our bachelor's thesis

Prof. Van Hoof graded our bachelor thesis with an 8 and made the following remarks about it.

Ik heb jullie thesis met plezier gelezen en beoordeeld. Het cijfer dat ik er voor gegeven heb is een 8. Hier volgt een korte toelichting

Wat ik miste (en dat is eigenlijk een elementair punt) is de uitwerking van de centrale vraag in deelvragen. Die zaten er nog wel in de conceptversie in en het is me een raadsel waarom jullie die verwijderd hebben. Ik vond ze ook niet terug aan het begin van hoofdstuk 1, terwijl ze juist voor dat hoofdstuk een belangrijke functie zouden hebben gehad. Nu is de opbouw van dat hoofdstuk niet erg duidelijk: waarom behandelen jullie de thema's die je behandeld hebt (en waarom in de gekozen volgorde)? Het antwoord daarop is natuurlijk de relatie met de vraagstelling en die had je via deelvragen kunnen (en moeten) toelichten. Eigenlijk is dit mijn enige belangrijke kritiekpunt.

De literatuurstudie is substantieel aangevuld. Jammer dat je hier niet bent ingegaan op het zgn. diversiteitsbeleid dat sommige organisaties (ook in het onderzoek) proberen te voeren. En er is wel degelijk onderzoek naar de plaats van gehandicapten in de zgn labour queue. Sterke punten in de thesis vind ik de integratie van de literatuur in het conceptuele model en de verwerking daarvan in de vragenlijst. Ook het veldwerk zelf hebben jullie zonder meer prima uitgevoerd.

Ik was benieuwd naar de conclusies en jullie hebben me niet teleurgesteld. Jullie hebben bij de inhoudelijke interpretatie van de resultaten goed gebruik gemaakt van bedrijfskundige inzichten (zoals de mogelijke gevolgen van de aandacht voor integraal management), hetgeen ook de terugkoppeling naar het conceptueel model ten goede komt. De terugkoppeling naar de vragenlijst en de suggesties voor vervolgonderzoek hadden wat mij betreft wat verder uitgewerkt kunnen worden. In feite komen jullie m.i. uit op wat wel een vergelijkend case studie onderzoek wordt genoemd. Dan rijzen bijv. problemen m.b.t. de selectie van cases, waar jullie na enig nadenken vermoedelijk best wel ideeen over zullen hebben. En een belangrijke vraag waarop jullie niet ingaan is of er nu meer toegespitste leidende hypotheses te formuleren zijn dan aan het begin van de pilot.

Maar dat doet nauwelijks af aan mijn waardering voor de thesis als geheel en al helemaal niet aan mijn positieve inschatting van (laat ik het grote woord maar eens gebruiken) academische houding.

Copyright Mark Jansen. All rights reserved.